VÝSTUPY - montanregion

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VÝSTUPY

PROJEKTY > ODBORNÝ WORKSHOP 2014

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ODBORNÉHO WORKSHOPU
KE STAŽENÍ

 PROBLEMATIKA ZACHOVÁNÍ, OBNOVY A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DŮLNÍCH DĚL A HORNICKÉ KRAJINY                                                                                                                              byla stěžejním tématem odborného workshopu, který se konal dne 22. května 2014 v Oblastním muzeu v Mostě.

Workshop uspořádal Ústecký kraj za podpory Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. V průběhu bohatého programu zaznělo celkem třináct příspěvků.
V první sekci byly představeny zkušenosti se zpřístupňováním důlních děl na příkladech štoly Země zaslíbená na Mědníku (provozovatel Historické rudné doly Mědník
Měděnec, o.s.) a štoly Kryštof na Hřebečné (provozovatel Město Abertamy). Tuto sekci doplnil také příspěvek zástupce firmy Speleo, který byl věnován obnově a zpřístupnění historických sklepů v Jirkově.
Jednotnou klasifikaci důlních děl, určení vlastnických vztahů, převody práv a povinností u starých důlních děl a prodej opuštěných průzkumných důlních děl shrnul ve svém příspěvku Ing. Petr  Uldrych z MŽP ČR.
Další příspěvek zaměřený na podmínky báňské legislativy pro zajištění provozování prohlídkové štoly přednesl zástupce Obvodního báňského úřadu v Mostě Ing. Vratislav Procházka.
Mgr. Vladimír Melichar seznámil účastníky workshopu s odbornými a legislativními aspekty zpřístupňování štol z hlediska ochrany přírody a to především s ohledem na právní zakotvení ochrany   netopýrů a jejich biotopů.
Zástupci z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.  zdůraznili často opomíjenou, zákonem však stanovenou, povinnost hlášení archeologických nálezů v montánních památkách. Ve spolupráci s archeologickými pracovišti je možné  zajistit  zaměření, dokumentaci a případné odebrání vzorků pro vědecké analýzy.
Celý následující blok byl rovněž zaměřen na památkovou péči, ať  již procesu prohlašování montánních objektů za kulturní památky  (Mgr. Alžběta Kratochvílová, NPÚ), či krajinným památkovým zónám v Ústeckém a Karlovarském kraji (Tomáš Karel a  Jan Hanzlík, NPÚ). Výkon státní památkové péče na území památkových zón krajinného charakteru přiblížila Mgr. Jaroslava Pokludová z Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge v současné chvíli usiluje o zápis na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, organizaci, která na sebe převzala úkol spravovat nominovaný statek představil RNDr. Michal Urban, ředitel o.p.s. Montanregion Krušné hory-Erzgebirge. Mgr. Jitka Vlčková, PhD. z NPÚ pak v závěru workshopu nastínila proces úzce související s unescovou problematikou, a to monitoring statků zapsaných v UNESCU a jeho nástroje.
Na 75 účastníků workshopu tak mohlo vyslechnout užitečné informace z oblasti báňské problematiky, archeologie, památkové péče nebo životního prostředí.

Příspěvky budou součástí  tištěného sborníku.
Sborník vyšel v nákladu 1 100 kusů a je k dispozici ke stažení na této stránce.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky